ส่งเสริมอาชีพ มีวินัยการออมผ่านธนาคารชุมชน นำคนเปราะบางสู่ความยั่งยืน - All Miles

Breaking

Home Top Ad

Friday, November 26, 2021

ส่งเสริมอาชีพ มีวินัยการออมผ่านธนาคารชุมชน นำคนเปราะบางสู่ความยั่งยืน


กลุ่มทรู มูลนิธิออทิสติกไทย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
พร้อมด้วยสำนักงานจังหวัดสกลนคร ร่วมจัดตั้งธนาคารชุมชนออทิสติก แห่งแรกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุ่งสงเสริมการออม พร้อมพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางอย่างยั่งยืน

ธนาคารชุมชนออทิสติก จังหวัดสกลนคร เป็นการร่วมกลุ่มสมาชิกครอบครัวบุคคลออทิสติก ที่มีความเข้มแข็งและมีศักยภาพสูงในการพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆกว่า 120 ครอบครัว โดยเปิดรับฝากเงินจากสมาชิกในทุกวันที่ 5 ของเดือน เพื่อส่งเสริมการออมสร้างเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนให้กับสมาชิก ช่วยแก้ปัญหาการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการส่งเสริมอาชีพสามารถปล่อยกู้ให้กับสมาชิกในอัตราดอกเบี้ยต่ำ เชื่อมต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต สวัสดิการและเศรษฐกิจ ของครอบครัวบุคคลออทิสติก ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการจัดตั้งเป็นบริษัทวิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) ในอนาคต

ปัจจุบัน โครงการธนาคารชุมชนออทิสติก โดยกลุ่มทรูและมูลนิธิออทิสติกไทย ดำเนินการมาแล้ว 3 แห่ง ได้แก่ ธนาคารชุมชนออทิสติกกรุงเทพฯ ธนาคารชุมชนออทิสติกพิษณุโลก และธนาคารชุมชนออทิสติกชลบุรี มีเงินฝากรวมกันกว่า 2.5 ล้านบาท

No comments:

Post a Comment

Pages