“ วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ” - All Miles

Breaking

Home Top Ad

Sunday, November 14, 2021

“ วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ”


“ วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ”
🙏

“ฝนหลวง” เป็นเทคโนโลยีที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงประดิษฐ์คิดค้นพัฒนาตามพระราชปณิธานที่จะทรงช่วยเหลือเกษตรกรและพสกนิกรทั่วไป ให้มีทรัพยากรน้ำในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการนำไปใช้เพื่ออุปโภคและบริโภค 66 ปีแห่งการกำเนิดฝนหลวงพระราชทาน นับจากวันที่ 14 พฤศจิกายน 2498 เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชดำริที่จะคิดค้น วิจัย หาวิธีการทำฝนหลวงเพื่อแก้ไขปัญหาความทุกข์ยากของเกษตรกรและประชาชนทั่วไปที่ประสบภัยแล้ง ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2545 เฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่าน ในฐานะทรงเป็น “พระบิดาแห่งฝนหลวง” และกำหนดให้วันที่ 14 พฤศจิกายนของทุกปีเป็น “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” เพื่อร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดมิได้ และจารึกไว้เป็นวันสำคัญของประวัติศาสตร์ชาติไทย

นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ต่อสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ที่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นหน่วยประสานงานในการดำเนินการขอจดทะเบียนสิทธิบัตรฝนหลวง ถวายพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีพระราชกระแสให้ ฯพลฯ นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ในการยื่นขอจดสิทธิบัตร ซึ่งในส่วนของประเทศไทยได้จดทะเบียนฝนหลวง ภายใต้ชื่อ “ การดัดแปรสภาพอากาศเพื่อให้เกิดฝน ” ซึ่งต่อมาได้ดำเนินการยื่นขอจดสิทธิบัตรฝนหลวงในต่างประเทศในชื่อ “Weather Modication by Rainmaking Technology” โดยได้ยื่นขอจดทะเบียนสิทธิบัตรในประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป และในเขตบริหารพิเศษฮ่องกงตามลำดับ

No comments:

Post a Comment

Pages