ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จติดตามการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ณ จังหวัดตราด - All Miles

Breaking

Home Top Ad

Tuesday, September 26, 2023

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จติดตามการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ณ จังหวัดตราด


เมื่อวันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเยี่ยมการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ณ โรงเรียนบ่อไร่วิทยาคม อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด โดยมีนายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด, นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต,หม่อมหลวงยุพดี ศิริวรรณ ที่ปรึกษาโครงการ TO BE NUMBER ONE และเลขาธิการมูลนิธิโครงการ TO BE NUMBER ONE หัวหน้าส่วนราชการ คณาจารย์ ข้าราชการทุกหมู่เหล่า นักเรียน นักศึกษาและประชาชนจังหวัดตราดเฝ้ารับเสด็จ


นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด กล่าวว่าตลอดระยะเวลา 21 ปี ที่จังหวัดตราด ได้น้อมนำโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาวัยรุ่นและเยาวชน ภายใต้แนวคิด “เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด” สร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจ เป็นเยาวชนรุ่นใหม่ที่มีความเชื่อมั่น เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง หลีกเลี่ยงและห่างไกลจากยาเสพติด โดยการบริหารจัดการเชิงบูรณาการที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้นำในการขับเคลื่อน มีองค์กรภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนร่วมสนับสนุน และมีการขยายเครือข่ายเพิ่มขึ้นทุกปี


ปัจจุบันจังหวัดตราดมีสมาชิก TO BE NUMBER ONE อายุ 6-24 ปี จำนวน 51,842 คน คิดเป็นร้อยละ 92.05 มีชมรมในสถานศึกษา ชุมชน สถานประกอบการ สำนักงานคุมประพฤติ สถานพินิจฯ และเรือนจำ รวม 367ชมรม มีศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE รวม 111 แห่ง ปัจจุบันจังหวัดตราดเป็นจังหวัด TO BE NUMBER ONE ดีเด่นระดับประเทศ และมีผลงานชมรมภายในจังหวัด ดังนี้ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) โรงเพาะฟักลูกกุ้ง ได้รับรางวัลดีเด่นระดับประเทศ และชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราดได้รับการคัดเลือกเข้าประกวดระดับประเทศในปีนี้


นายรักพงศ์ จุลเจริญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อไร่วิทยาคม กล่าวว่า โรงเรียนบ่อไร่วิทยาคม ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2519 เป็นโรงเรียนสหศึกษาเปิดการเรียนการสอนทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ปัจจุบันมีนักเรียนชาย จำนวน 403 คน และนักเรียนหญิง จำนวน 459 คน รวมทั้งสิ้น 862 คน โรงเรียนบ่อไร่วิทยาคมได้น้อมนำหลักการดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE มาเป็นแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และด้วยความร่วมมือจากคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน และด้วยความตั้งใจ มุ่งมั่น ทุ่มเท ดำเนินงานอย่างจริงจังของนักเรียนจากรุ่นสู่รุ่น ส่งผลให้สมาชิก TO BE NUMBER ONE ของโรงเรียนบ่อไร่วิทยาคม มีลักษณะโดดเด่นในด้านการเป็นผู้นำ กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก

ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนบ่อไร่วิทยาคม มีกิจกรรมเด่น คือ การรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในรูปแบบพี่ดูแลน้อง เพื่อนคู่คิด มีการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพของสมาชิกด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น หนังสือเล่มเล็ก (นิทานคุณธรรม) แกะสลักผักและผลไม้ จัดดอกไม้พื้นฐานงานใบตอง พับเหรียญโปรยทาน DIY กระถางพลาสติกพอเพียง ผลสำเร็จที่ได้ คือ สมาชิกทุกคนมีพื้นที่ในการแสดงความสามารถ มีความภาคภูมิใจในตนเอง มีจิตอาสา

นายเตโช มาลัยพยุงวงศ์ ผู้จัดการศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE โรงเรียนบ่อไร่วิทยาคม กล่าวว่า ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE เปิดให้บริการวันจันทร์ - วันศุกร์ ช่วงเวลาพักกลางวัน และช่วงเย็น ภายใต้แนวคิด “ปรับทุกข์ สร้างสุข แก้ปัญหา พัฒนา EQ” อาสาสมัครประจำศูนย์เพื่อนใจ จะได้รับการอบรมให้ความรู้จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด เรื่องการให้คำปรึกษากับวัยรุ่น เพื่อให้มีภูมิรู้ ภูมิคิด และสามารถรับฟังปัญหา ชี้แนะ ให้คำแนะนำได้ตรงจุด เพราะเชื่อว่าเพื่อนคือมิตรที่ดีที่สุดในการช่วยเหลือกันและกัน ทั้งเรื่องการเรียน เรื่องครอบครัว เรื่องเพื่อน เรื่องการศึกษาต่อ


ในวโรกาสนี้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระราชทานพระอนุญาตให้สมาชิก “ใครติดยา ยกมือขึ้น” จากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตราด และสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด จำนวน 30 คน ซึ่งเคยติดยาเสพติดและปัจจุบันมีความมุ่งมั่นที่จะเลิกเสพ เข้าเฝ้า พร้อมทั้งพระราชทานกำลังใจ และคำแนะนำ เพื่อป้องกันความผิดพลาดซ้ำในกลุ่มเสี่ยง และพระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิก TO BE NUMBER ONE จากสถานศึกษาต่างๆ ในจังหวัดตราด ที่ซักถามปัญหา ซึ่งจะนำไปสู่การจัดการกับปัญหาอย่างเหมาะสมต่อไป

No comments:

Post a Comment

Pages