เปิดความสำเร็จชมรม TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ภายใต้สูตรลับ M-Strong สร้างคนเก่ง คนดี - All Miles

Breaking

Home Top Ad

Wednesday, September 20, 2023

เปิดความสำเร็จชมรม TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ภายใต้สูตรลับ M-Strong สร้างคนเก่ง คนดี


ชมรม TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ได้น้อมนำโครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ซึ่งเป็นโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดมาสู่รั้วมหาวิทยาลัย จากการร่วมมือของนักศึกษาและวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร ที่มองเห็นว่าเป็นโครงการที่ดี มีประโยชน์และเพื่อให้นักศึกษาภายในสถาบันไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2545 ภายใต้แนวคิด “เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่ง ยาเสพติด” โดยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการได้เสด็จเปิดชมรมอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2546 


ชมรม TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีรูปแบบการบริหารจัดการและแผนปฏิบัติการที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม ตามยุทธศาสตร์หลัก 3 ก.และ 3 ย. 3 ก. ประกอบด้วย 1.กรรมการ 2.กองทุน 3.กิจกรรม/ และ 3 ย. ประกอบด้วยยุทธศาสตร์1.สร้างกระแส 2.สร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจ 3.สร้างและพัฒนาเครือข่ายทูบีนัมเบอร์วันทั่วประเทศ มีการรับสมัครสมาชิกเพื่อร่วมอุดมการณ์ การประชาสัมพันธ์โครงการทุกรูปแบบ เพื่อสร้างกระแสไม่ให้เยาวชนเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เปิดโอกาสให้เยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมที่สร้างสรรค์ โดยยึดหลักการดำเนินกิจกรรมที่เยาวชนชื่นชอบ เพื่อค้นหาตัวเอง เช่น การเต้น การร้องเพลง เล่นกีฬาและกิจกรรมที่น่าสนใจ ทำให้เกิดความสุข เกิดความภาคภูมิใจในตนเองและในที่สุดคือการไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

โดยมีสูตรลับที่ชื่อว่า“M-Strong”เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของโครงการ “M-Strong” ประกอบด้วย M=Mind การทำงานทูบีนัมเบอร์วันต้องทำด้วยใจ ที่รัก และศรัทธา S = Skill ต้องมีทักษะในการจัดกิจกรรม T =Transfer มีการถ่ายทอดการทำงานจากรุ่นสู่รุ่น O= Organize การทำงานต้องมีระบบ N= Net work ทำทูบีฯต้องมีการสร้างเครือข่ายในการทำงานร่วมกัน และ G=Grand ต้องทำทุกอย่างออกมาให้ดีที่สุด เพื่อก้าวไปสู่หนทางแห่งความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่


นายสามารถ กาวิละพันธ์
นักวิชาการศึกษาและที่ปรึกษาแกนนำชมรม TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เล่าว่าจุดเด่นของชมรม TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย คือการทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง มีการส่งไม้ต่อรุ่นต่อรุ่น และการรับเชิญเป็นวิทยากรไปให้ความรู้แก่หน่วยงานอื่นๆที่เริ่มจัดตั้งชมรมที่มาขอความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานตามโครงการทูบีนัมเบอร์วัน เช่น การศึกษานอกระบบ วิทยาลัยเทคนิคอาชีวะ สถานประกอบการ รวมไปถึงเพื่อนในระดับมหาวิทยาลัยที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน ซึ่งเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ทำให้เราประสบความสำเร็จจนทุกวันนี้ โดยพวกเรามีแรงบันดาลใจคือ “ ความรักศรัทธาที่เรามีต่อองค์ประธานโครงการ ความเชื่อที่ว่าเยาวชนเป็นหนึ่ง เป็นคนเก่ง คนดี ของสังคมได้โดยไม่พึ่งยาเสพติด” และมี “ ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน มีทีมงานที่เข้มแข็ง มีพี่เลี้ยงที่ดี มีจิตอาสา และความทุ่มเท” เป็นปัจจัยสู่ความสำเร็จ

ทั้งนี้มองว่าโครงการ TO BE NUMBER ONE เป็นโครงการที่ดีที่สามารถพัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น เราสามารถนำไปปรับใช้ทั้งกับตนเอง คนรอบข้าง หรือ นักศึกษาในมหาวิทยาลัย โดยเราจะนำองค์ความรู้ที่ได้รับจากการร่วมกิจกรรมนำไปปรับเปลี่ยนใช้ได้ เริ่มต้นจากเรามีแกนนำและน้องๆแกนนำก็จะนำไปใช้กับเพื่อนๆ น้องๆที่เรียนแผนกครูก็สามารถนำวิธีการ กระบวนการทั้งหมดในฐานะที่เป็นแกนนำของชมรมไปใช้ในโรงเรียนระดับประถม มัธยมได้ หรือสถานที่ต่างๆ ก็สามารถนำไปปรับใช้ได้


นายสามารถ กล่าวต่อไปว่าความสำเร็จของชมรม TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สามารถตอบโจทย์ได้ว่า เราสามารถทำให้องค์กรมีชื่อเสียง ด้านสังคมพบว่าทำให้เยาวชนตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด มีทักษะในการปฏิเสธ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ไม่หลงมัวเมาไปกับสื่อยั่วยุรอบด้าน โดยการหันมาทำกิจกรรมต่างๆที่เป็นประโยชน์และสร้างสรรค์สังคม ส่งเสริมให้เยาวชนเป็นหนึ่งในด้านที่อยากเป็น มีหลักการใช้ชีวิตมากขึ้น เช่นได้รู้ว่าการให้มีค่ามากกว่าการรับ มีการพัฒนาความสามารถที่เห็นได้อย่างชัดเจน กล้าพูด กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก มีจิตอาสา เกิดภาวะผู้นำ สนใจการเรียนมากขึ้น รู้จักแบ่งเวลา เข้าใจสังคมมากกว่าที่เป็น

จากการที่ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อสร้างสรรค์สังคมมามากมายอย่างยาวนานและต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 14 ปี ส่งผลให้ชมรมได้รับรางวัลมากมาย อาทิ รางวัลองค์กรยอดเยี่ยมด้านการต่อต้านยาเสพติด รางวัลบุคคลดีเด่นด้านการต่อต้านยาเสพติด มีการเผยแพร่ข่าวทางช่อง 3 ช่อง 7 ช่อง 11 เป็นต้น ในขณะที่แกนนำได้รับรางวัลนักกิจกรรมดีเด่น ได้รับทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัย และชมรมได้รับรางวัลชมรมทูบีนัมเบอร์วันต้นแบบระดับเพชร ระดับประเทศ ประจำปี 2559 ได้สร้างความภาคภูมิใจกับพวกเราชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายอย่างที่สุด


“ส่วนเป้าหมายในอนาคตที่ตั้งไว้คือการที่เราจะเป็นชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับยอดเพชรที่รักษามาตรฐานได้อย่างต่อเนื่อง เป็นเพชรทูบีฯ ศรีล้านนา ตักสิลา แก้ปัญหายาเสพติด มุ่งเน้นการวิจัยพัฒนา องค์ความรู้ โดยใช้กิจกรรม CRRU MODEL (เก่ง ดี มีคุณภาพ) ในการขับเคลื่อนพัฒนาให้เกิดกิจกรรมที่ยั่งยืนในระดับประเทศต่อไป” นายสามารถ กล่าวทิ้งท้าย

No comments:

Post a Comment

Pages