กรมพัฒน์ จัดมหกรรม Skill Expo ส่งท้ายที่สมุทรสาคร กระตุ้นแรงงานไทยให้ทันเทคโนโลยี - All Miles

Breaking

Home Top Ad

Monday, September 4, 2023

กรมพัฒน์ จัดมหกรรม Skill Expo ส่งท้ายที่สมุทรสาคร กระตุ้นแรงงานไทยให้ทันเทคโนโลยี


วันที่ 4 กันยายน 2566 กระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จัดโครงการมหกรรม Skill Expo ครั้งที่ 9 ส่งท้ายที่จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีนายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิด นายวิระ อุ่นอก ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 27 สมุทรสาคร กล่าวรายงาน และนายสมชาติ สุภารี ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และผู้บริหารสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดสมุทรสาครร่วมงาน ณ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร


นางสาวบุปผา เรืองสุด
อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดเผยว่า วันที่ 4 กันยายน 2566 กรมพัฒนาฝีมือแรงงานแรงงาน ได้จัดงานมหกรรม Skill Expo พลิกโฉมการพัฒนาคนสู่โลกยุคใหม่ขึ้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งจัดเป็นครั้งที่ 9 เป็นจังหวัดส่งท้ายที่ได้มีการกำหนดขึ้นใน 5 ภาค 9 จังหวัด โดยมอบหมายให้นายสมชาติ สุภารี ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมงาน ณ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร การจัดงานดังกล่าวเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนองค์ความรู้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในอนาคต รวมทั้งเป็นการกระตุ้นการเจริญเติบโตของสถานประกอบกิจการหรือภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เช่น ธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการ ธุรกิจอุตสาหกรรมแห่งอนาคต ส่งผลดีต่อภาพรวมเศรษฐกิจในภูมิภาค จังหวัด ชุมชน กลุ่มจังหวัด และประเทศ ตลอดจนเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพให้แรงงานไทย โดยการฝึกอบรมพัฒนาทักษะฝีมือ และปลูกฝังคุณลักษณะ ทัศนคติที่ดีในการทำงาน เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการทำงานของลูกจ้างให้ตรงตามที่สถานประกอบกิจการต้องการ ซึ่งจะส่งผลต่อความก้าวหน้าในอาชีพของแรงงานและความเจริญเติบโตที่ยั่งยืนของสถานประกอบกิจการ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ขอขอบคุณเครือข่ายและองค์กรต่างๆที่ให้ความร่วมมือทั้ง 9 จังหวัด ในการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆที่มีความจำเป็นในการทำงานมาจัดแสดง เพื่อให้แรงงานทั้งในและนอกระบบ สถานประกอบกิจการที่มาร่วมงานได้รับรู้ รับทราบ รวมไปถึงการตระหนักถึงทักษะฝีมือแรงงานของการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไปและจำเป็นต่อการทำงาน


นายสมชาติ สุภารี
ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า จังหวัดสมุทรสาคร เป็นจังหวัดเศรษฐกิจที่มีแรงงานทั้งนอกระบบและในระบบ รวมไปถึงสถานประกอบกิจการ โรงงานอุตสาหกรรมจำนวนมากจึงเหมาะสมที่จะเป็นจังหวัดหนึ่งที่สามารถเป็นจังหวัดในการกระจายการสร้างการรับรู้ รับทราบเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานรูปแบบใหม่ ภายในงานมีการจัดแข่งขันฝีมือแรงงาน สาขาช่างเชื่อมMAG การจัดบูธนิทรรศการที่เกี่ยวข้องกับ PLC การบรรยายพิเศษ เรื่อง “การพัฒนาเทคโนโลยีรองรับการเปลี่ยนแปลง” การเสวนาแลกเปลี่ยนทางวิชาการ หัวข้อ “ความสำคัญและแนวโน้มของเทคโนโลยีที่จะช่วยพัฒนาตามจุดเน้นของจังหวัดสมุทรสาคร 
และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ผู้ประสบความสำเร็จในจังหวัดสมุทรสาคร มีการสาธิตอาชีพ การแสดงผลงานของกลุ่มอาชีพ การให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นจากโรงพยาบาลในเครือข่ายประกันสังคม และการรับสมัครงานของสถานประกอบการในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร นอกจากนี้ยังได้มีการ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 250 คน ประกอบด้วย กลุ่มแรงงานในระบบ นายจ้างในสถานประกอบกิจการ แรงงานนอกระบบ แรงงานกลุ่มเปราะบาง และหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชาสังคม ปราชญ์ชาวบ้าน อาสาสมัครแรงงาน ประชาชนทั่วไปได้ตระหนักและเข้าใจถึงสมรรถนะหรือองค์ความรู้สมัยใหม่ที่ครอบคลุมทั้งความสามารถในงาน ทักษะในการใช้ชีวิต สมรรถนะดิจิทัล การแก้ปัญหา การมีแนวคิดการเป็นผู้ประกอบการที่จำเป็นสำหรับโลกยุคใหม่ รวมทั้งมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกโฉมและรวดเร็ว

No comments:

Post a Comment

Pages