พม.จัดกิจกรรม เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขจัดการเลือกปฏิบัติ-ความรุนแรงต่อสตรี เน้นเสมอภาคระหว่างเพศ เสริมแกร่งพลังผู้หญิง - All Miles

Breaking

Home Top Ad

Tuesday, September 12, 2023

พม.จัดกิจกรรม เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขจัดการเลือกปฏิบัติ-ความรุนแรงต่อสตรี เน้นเสมอภาคระหว่างเพศ เสริมแกร่งพลังผู้หญิง


พม.จัดกิจกรรม “เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 5” ขจัดการเลือกปฏิบัติ-ความรุนแรงต่อสตรี เน้นเสมอภาคระหว่างเพศ เสริมแกร่งพลังผู้หญิง พร้อมจัดนิทรรศการครอบคลุม 6 ประเด็น ของ SDG 5 ขณะเจ้าของบทประพันธ์ ‘มาตาลดา-พัดชา ชนุดม’ ร่วมงานด้วย


กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ร่วมกับมหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี
จัดกิจกรรมสร้างความตระหนักและมีส่วนร่วมของประชาชนในการขับเคลื่อนงานตาม “เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 5” บรรลุความเสมอภาคระหว่างเพศและเสริมพลังแก่ผู้หญิงและเด็กหญิง โดยมีนางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานเปิดกิจกรรมสร้างความตระหนักและมีส่วนร่วมของประชาชนในการขับเคลื่อนงานตาม “เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 5” พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ กาสลัก อธิบดีมหาวิทยาลัยบูรพา ผู้บริหารและนิสิตจากมหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมงาน ณ หอศิลปะและวัฒนธรรมภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี


อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
กล่าวว่า เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 5 หรือ SDG 5 เป็นหนึ่งใน 17 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดย SDG 5 มุ่งเน้นในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและการเสริมพลังผู้หญิงทุกคน ซึ่งมุ่งเน้นในการขจัดการเลือกปฏิบัติและความรุนแรงต่อสตรีในทุกรูปแบบ การเสริมพลังสตรีในทุกมิติทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การกำหนดนโยบายและมาตรการที่เหมาะสม เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนสตรีในทุกมิติ

อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ย้ำว่า หลักการในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ ไม่ใช่เพียงเหมือนกันหรือเท่ากันเท่านั้น แต่ยังประกอบไปด้วยการคำนึงถึงความต้องการ ความจำเป็นที่แตกต่างหลากหลายของผู้หญิงกลุ่มต่างๆ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้คือพื้นฐานสำคัญที่จะสร้างสังคมแห่งความเสมอภาคระหว่างเพศและสังคมที่เสริมพลังสตรี ดังนั้น การขับเคลื่อน SDG 5 เพื่อให้บรรลุผล จึงต้องอาศัยการผสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการและภาคประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เยาวชนที่จะเป็นพลังสำคัญของการขับเคลื่อนสังคม เนื่องจากเปี่ยมไปด้วยพลังและความคิดสร้างสรรค์ และเป็นฟันเฟืองสำคัญที่จะทำให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จะได้เห็นตัวอย่างของการรวมพลังร่วมกันในการขับเคลื่อนการเสริมพลังสตรีและความเสมอภาคระหว่างเพศ โดยกระทรวง พม. ยืนยันในภารกิจสำคัญด้านการสร้างความมั่นคงของมนุษย์ในทุกมิติ การส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศร่วมกับทุกคนเพื่อสร้างสังคมที่มีความเป็นธรรมและเสมอภาคสำหรับทุกคน


ขณะที่นางสาวกรรณนิกา เจริญลักษณ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ กล่าวถึงกิจกรรมสร้างความตระหนักและมีส่วนร่วมของประชาชนในการขับเคลื่อนงานตาม “เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเป้าหมายที่ 5” ว่า ตามที่ประชาคมโลกได้ให้การรับรองวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals – SDGs) เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558 โดยหนึ่งในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน คือ การส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและการเสริมพลังผู้หญิง โดยเฉพาะ คือ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเป้าหมายที่ 5 (SDG 5) บรรลุความเสมอภาคระหว่างเพศ และเสริมพลังของผู้หญิงและเด็กหญิงทุกคน โดยตามมติที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2563 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวง พม. ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานรับผิดชอบและประสานงานหลักการขับเคลื่อนเป้าหมายดังกล่าว โดยที่ผ่านมาได้จัดทำแผนที่นำทาง SDG 5 และดำเนินการในประเด็นต่างๆ ตาม SDG 5 เช่น การจัดคู่มือการจัดทำงบประมาณที่คำนึงถึงมิติเพศภาวะ การเร่งขจัดความรุนแรงต่อสตรี การส่งเสริมผู้หญิงในระดับตัดสินใจ และการสร้างความเข้มแข็งของผู้หญิงทางเศรษฐกิจ เช่น ทักษะการเป็นผู้ประกอบการวินัยการเงิน เพื่อให้การขับเคลื่อน SDG 5 เกิดผลเป็นรูปธรรมในทุกภาคส่วน โดยเฉพาะเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของประเทศ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว จึงร่วมกับมหาวิทยาลัยบูรพา จัดกิจกรรมดังกล่าว เพื่อสร้างความตระหนักและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ SDG 5 ของภาคประชาชน


สำหรับกิจกรรมครั้งนี้ ประกอบด้วย นิทรรศการเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 5 ครอบคลุม 6 ประเด็น SDG 5 ได้แก่ 1.ความรุนแรงและการเลือกปฏิบัติต่อผู้หญิงและเด็กหญิงในทุกรูปแบบ 2.เข้าถึงสุขภาพและสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์ 3.ส่วนร่วมของผู้หญิงในการตัดสินใจทุกระดับ 4.การเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้หญิงและเด็กหญิง 5.มีสิทธิเท่าเทียมในการเข้าถึงทรัพยากรทางเศรษฐกิจ และ 6.การแบ่งเบาภาระงาน การดูแล และความรับผิดชอบในครัวเรือน

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีเวที “TED Talk : SDG 5 เริ่มที่เรา” ที่สะท้อนมุมมองในเรื่องความเสมอภาคระหว่างเพศ และการเสริมพลังสตรี โดย “ชลธิดา ยาโนยะ” เจ้าของบทประพันธ์มาตาลดา ตลอดจนการแสดงดนตรี “มุ่งสู่ความเสมอภาคระหว่างเพศ SDG 5” โดย “พัดชา ชนุดม สุขสถิตย์” อดีตนักร้องวง Chanudom และวงดนตรีของนักศึกษาด้วย

No comments:

Post a Comment

Pages