เอี้ยง ปู่ยีนส์ จัดกิจกรรม นำเด็กจิตอาสา เข้าร่วมโครงการ สานฝัน ปั้นอาชีพ...Nice to meet me (ยินดีที่รู้จัก..ตัวเอง) - All Miles

Breaking

Home Top Ad

Friday, April 2, 2021

เอี้ยง ปู่ยีนส์ จัดกิจกรรม นำเด็กจิตอาสา เข้าร่วมโครงการ สานฝัน ปั้นอาชีพ...Nice to meet me (ยินดีที่รู้จัก..ตัวเอง)เอี้ยง ปู่ยีนส์ จัดกิจกรรม นำเด็กจิตอาสา เข้าร่วมโครงการ สานฝัน ปั้นอาชีพ...Nice to meet me (ยินดีที่รู้จัก..ตัวเอง) เปิดฉาก อาชีพแรก กับศิลปะ "การเขียนสีน้ำ" โดย รศ.นพดล เนตรดี (อ.เต๋า) บรมครูด้านจิตรกรรม "สีน้ำ" ระดับต้นๆของประเทศ ที่ร้าน Art&Kaffee (เพาะช่าง)กิจกรรมครั้งนี้ เกิดจากความตั้งใจ ของ ดร.พิจักษณ์ เพชรสงค์ (เอี้ยง ปูยีนส์) ที่ปรึกษาสมาคมเยาวชนจิตอาสาพัฒนา (องค์กรสาธารณประโยชน์) ที่ต้องการสร้างโอกาส สร้างพื้นที่ดี ๆ ให้กับเด็กและเยาวชนจิตอาสา ได้ค้นพบตัวเอง แล้วฝึกฝน พัฒนาตน ด้วยใจรักในสิ่งที่ทำ สู่เป้าหมาย ความสำเร็จในชีวิตอย่างแท้จริง
กิจกรรมของโครงการฯ ในอนาคตจะมีหลากหลายรูปแบบ จัดเป็น Workshop เน้นภาคปฏิบัติ ให้ความรู้ ความเข้าใจ เพื่อพัฒนาทักษะเฉพาะทางในสิ่งที่เด็กๆถนัดและสนใจ อาทิ การใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ การเป็นพิธีกร ศิลปะการวาดรูป ฯลฯ ให้สามารถนำไปใช้ประกอบการเรียน การทำงาน และชีวิตประจำวันได้จริง พร้อมหล่อหลอมกล่มเกลาให้เด็กรู้จักหน้าที่พลเมืองดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต รู้รักสามัคคี มีน้ำใจ ซึ่งถือเป็นการสร้างรากฐานสำคัญของจิตใจให้แข็งแกร่ง เป็นภูมิคุ้มกันทางสังคม และมีศักยภาพทัดเทียมนานาอารยประเทศอย่างสง่างาม


ขอขอบคุณ
- ดร.พิจักษณ์ เพชรสงค์ (เอี้ยง ปู่ยีนส์) ผู้ริเริ่มโครงการ และอนุเคราะห์สถานที่ ในการจัดกิจกรรม
- รศ.นพดล เนตรดี (อ.เต๋า) สุดยอดปรมาจารย์ด้านเขียนสีน้ำ ที่สละเวลามาให้ความรู้
- ครูโบ นายกสมาคมเยาวชนจิตอาสาพัฒนา นำเยาวชนมาสร้างสรรค์ดี ๆ ร่วมกัน
- ครูริช RBM Academy และ ครูมาศ Acting Coach จัดพิธีกรอาสา มาฝึกภาคสนาม ได้ประสบการณ์จริง อย่างสนุกสนาน

สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการฯ โทร.095-445-4112 , 099-629-5391

#สมาคมเยาวชนจิตอาสาพัฒนา #เด็กจิตอาสาเรียนดี #RBM #metowethailand
#วิทยาลัยเพาะช่าง

No comments:

Post a Comment

Pages