กรมควบคุมโรค โดย สปคม. และกองระบาดวิทยา จัดกิจกรรมเชิญชวนพระภิกษุ และประชาชนกลุ่มเสี่ยง รับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ประจำฤดูกาล ณ วัดพระศรีมหาธาตุฯ บางเขน กรุงเทพมหานคร - All Miles

Breaking

Home Top Ad

Monday, May 6, 2024

กรมควบคุมโรค โดย สปคม. และกองระบาดวิทยา จัดกิจกรรมเชิญชวนพระภิกษุ และประชาชนกลุ่มเสี่ยง รับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ประจำฤดูกาล ณ วัดพระศรีมหาธาตุฯ บางเขน กรุงเทพมหานคร


จากข้อมูลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ปี 2564 ทั่วประเทศมีวัดกว่า 43,000 แห่ง พระสงฆ์-สามเณร ประมาณ 2.4 แสนรูป ในจำนวนนี้ กว่าร้อยละ 50 อยู่ในวัยสูงอายุ อาพาธโรคเรื้อรัง รวมถึงอาพาธระยะท้าย ซึ่งการดูแลส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค การรักษาพยาบาล การควบคุมโรคและการจัดการปัจจัยที่คุกคามสุขภาพพระสงฆ์ จะต้องเป็นไปตามหลักพระธรรมวินัยและตามธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ พ.ศ. 2566

กระทรวงสาธารณสุข ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนการดูแลสุขภาวะพระภิกษุสงฆ์ สามเณร และผู้นำทางศาสนา ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสุขภาพทางกาย ทางจิต ทางปัญญาและทางสังคมที่ดี ตามแนวทางการดำเนินงานโครงการถวายการดูแลสุขภาพให้กับพระภิกษุสงฆ์ สามเณร และผู้นำทางศาสนา 72,000 รูป/ท่าน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567 และได้มอบหมายกรมควบคุมโรค รับผิดชอบขับเคลื่อนสนับสนุนการจัดกิจกรรมและบูทนิทรรศการ กิจกรรมจิตอาสาสร้างเสริมสุขภาพการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ รวมทั้งสนับสนุนวัคซีนตามการร้องขอ


เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 67 ที่ผ่านมา นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร อธิบดีกรมควบคุมโรค มอบหมายให้สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองและกองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค จัดกิจกรรมเชิญชวนพระภิกษุ และประชาชนกลุ่มเสี่ยงรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ประจำฤดูกาล ให้แก่พระภิกษุ สามเณรที่ยังไม่ได้รับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ รวมทั้งจัดกิจกรรมสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องโรคและการป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่ ณ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นการดำเนินการขับเคลื่อนสนับสนุนการจัดกิจกรรมจิตอาสาสร้างเสริมสุขภาพการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ของกรมควบคุมโรค ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข โดยได้รับการสนับสนุนวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ชนิด 4 สายพันธุ์ จากกองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค


นายแพทย์สุทัศน์ โชตนะพันธ์
ผู้อำนวยการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองกรมควบคุมโรคเปิดเผยถึงสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ในประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 29 เมษายน 2567 ว่าได้รับรายงานผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่จำนวน 123,739 ราย อัตราป่วย 190.63 ต่อประชากรแสนคนผู้ป่วยเสียชีวิต 5 ราย อัตราป่วยตาย 0.004 ผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มอายุ 0-4 ปี เท่ากับ 694.46 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ อายุ 5-14 ปี (567.15) และอายุ 15-24 ปี (164.88) 


โดยเมื่อเปรียบเทียบกับสถานการณ์ปี 2566 คาดว่าจำนวนผู้ป่วยจะเริ่มสูงขึ้นในช่วงเดือนมิถุนายน และจะพบผู้ป่วยสูงสุดในช่วงเดือนสิงหาคมถึงพฤศจิกายน ซึ่งเป็นฤดูกาลระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ในฤดูฝน เนื่องจากในช่วงนี้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลง ซึ่งโรคนี้มีวัคซีนป้องกันแนะนำให้ฉีดปีละ 1 ครั้งช่วงก่อนฤดูกาลระบาด โดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยง จะช่วยลดความรุนแรงของการป่วย การนอนโรงพยาบาลและการเสียชีวิตจากโรคแทรกซ้อนของโรคไข้หวัดใหญ่


นายแพทย์สุทัศน์กล่าวต่อว่า เนื่องจาก “วัด” เป็นสถานที่ปฏิบัติกิจทางศาสนา ในช่วงการบรรพชาภาคฤดูร้อนมีการรวมตัวของผู้คนจำนวนมาก ทั้งกลุ่มพระภิกษุ สามเณร และลูกศิษย์วัด และประชาชนทั่วไป หากพบผู้เจ็บป่วยด้วยโรคไข้หวัดใหญ่แม้เพียง 1 ราย จะทำให้เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่เป็นกลุ่มก้อน เพื่อเป็นการป้องกันควบคุมการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ การสร้างภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัส ลดความรุนแรงของอาการ และลดการเสียชีวิตจากโรคไข้หวัดใหญ่ 


ทั้งนี้แนะนำให้ประชาชนดูแลตนเอง โดยยึดหลัก “ปิด ล้าง เลี่ยง หยุด” เพื่อป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ได้แก่ ปิด คือ ปิดปาก ปิดจมูก เมื่อไอ จาม โดยใช้ผ้าหรือกระดาษทิชชูทุกครั้ง และฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ปีละ1ครั้ง ทุกปี หากเจ็บป่วยด้วยไข้หวัดใหญ่ ควรใส่หน้ากากอนามัย ล้าง คือ ล้างมือบ่อยๆ เมื่อสัมผัสสิ่งของ เช่น ลูกบิดราวบนรถโดยสาร เลี่ยง คือ หลีกเลี่ยงการคลุกคลีใกล้ชิดกับผู้ป่วย หรือในสถานที่ที่มีคนอยู่หนาแน่น และ หยุด คือ เมื่อป่วยควรหยุดเรียน หยุดงาน หยุดกิจกรรม แม้ผู้ป่วยมีอาการไม่มาก ควรหยุดพักรักษาตัวอยู่บ้านจนกว่าจะหายเป็นปกติ หากอาการไม่ดีขึ้นภายใน 48 ชั่วโมง หรือผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ควรรีบพบแพทย์ทันที สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422

***************************

ข้อมูลจาก : สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค

วันที่ 5 พฤษภาคม 2567

No comments:

Post a Comment

Pages