ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จติดตามการดำเนินงาน โครงการ TO BE NUMBER ONE ณ จังหวัดปทุมธานี - All Miles

Breaking

Home Top Ad

Sunday, June 18, 2023

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จติดตามการดำเนินงาน โครงการ TO BE NUMBER ONE ณ จังหวัดปทุมธานี


เมื่อวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2566ที่ผ่านมา ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเยี่ยมสมาชิกและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดปทุมธานี ทรงเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ณ โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยมี นายอดิเทพ กมลเวชช์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยนายแพทย์ณรงค์ สายวงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต หม่อมหลวงยุพดี ศิริวรรณ ที่ปรึกษาโครงการ TO BE NUMBER ONE และเลขาธิการมูลนิธิโครงการ TO BE NUMBER ONE หัวหน้าส่วนราชการ คณาจารย์ ข้าราชการทุกหมู่เหล่า นักเรียน นักศึกษาและประชาชนจังหวัดปทุมธานีเฝ้ารับเสด็จ


นายอดิเทพ กมลเวชช์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 20 ปี จังหวัดปทุมธานี ได้ดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE ภายใต้การบริหารจัดการเชิงบูรณาการของคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้นำในการขับเคลื่อน ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ร่วมสนับสนุนดำเนินงานตาม 3 ยุทธศาสตร์หลักของโครงการ เพื่อดูแลบุตรหลาน และประชาชนในพื้นที่ส่งผลให้เด็กและเยาวชนของจังหวัดปทุมธานี เกิดค่านิยมที่ถูกต้อง เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด มีภูมิคุ้มกัน ทางจิตใจ เป็นเยาวชนรุ่นใหม่ ที่มีความเชื่อมั่น เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง มีการสร้างและพัฒนาเครือข่ายชมรมให้มีกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน ปัจจุบันจังหวัดปทุมธานี มีสมาชิก TO BE NUMBER ONE อายุ 6 - 24 ปี จำนวน 308,650 คน คิดเป็นร้อยละ 91.18 มีชมรม TO BE NUMBER ONE จำนวน 262 ชมรม มีศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE จำนวน 34 แห่ง มีทีม DANCERCISE เข้าร่วมประกวดทุกปี มีเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารอบในระดับประเทศ ตั้งแต่รุ่นที่ 2 ถึงรุ่นที่ 13 จำนวน 8 คนและปี พ.ศ. 2566 มีเยาวชนได้รับพระราชทานรางวัลชนะเลิศ ฝ่ายหญิง ได้แก่ นางสาวฑิฆัมพร หาญคำหล้า โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม

“จังหวัดปทุมธานี” เป็นจังหวัด TO BE NUMBER ONE ดีเด่นพร้อมเป็นต้นแบบโดยมีผลงานชมรม TO BE NUMBER ONE ดังนี้โรงเรียนปทุมวิไล เป็นชมรมรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับยอดเพชร ปีที่ 2โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม เป็นชมรมรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชร ปีที่ 3 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) ในพระราชูปถัมภ์ และชุมชนตำบลคลองห้าเป็นชมรมรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน ปีที่ 1 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปทุมธานี เป็นชมรมต้นแบบระดับเงิน ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง เป็นชมรมดีเด่นพร้อมเป็นต้นแบบ ศูนย์พัฒนาพฤตินิสัยลาดหลุมแก้วและ ชุมชนเทศบาลเมืองท่าโขลง เข้าร่วมการประกวดผลงานระดับประเทศในปี 2566


นางสาวกิตติมา ปี่แก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 กล่าวว่า โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 สังกัดเทศบาลเมืองท่าโขลง ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2547 เปิดสอนในระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 จนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปัจจุบันมีนักเรียนจำนวน 4,794 คน คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร รวมจำนวน 295 คน ได้น้อมนำหลักการดำเนินการโครงการTO BE NUMBER ONE มาเป็นแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียนด้วยความร่วมมือจากคณะครูผู้ปกครองและหน่วยงานต่าง ๆ รวมไปถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของนักเรียนแกนนำ มีการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์และหลากหลาย พัฒนาเยาวชนให้เป็นคนเก่งและดี มีทักษะในการดำรงชีวิต รู้จักปฏิเสธสิ่งเสพติด และปลูกฝังทัศนคติ “การเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด”


นางสาวอรอุมา หีบแก้ว
ประธานชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 กล่าวว่า ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2561 กิจกรรมเด่น คือ การรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในรูปแบบ “เพื่อนช่วยเพื่อน” “พี่สอนน้อง” “กิจกรรมทูบีวิถีพุทธ”โดยมีการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพของสมาชิก คือ การอบรมคุณธรรมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจ กิจกรรมต้านยาเสพติด โดยจัดกิจกรรมคอนเสิร์ตดี๊ดีทูบีห้าบาท ด้านกีฬา การนันทนาการ และส่งตัวแทนเข้าร่วมค่าย และกิจกรรมต่างๆ ที่ทางหน่วยงานและจังหวัดได้จัดขึ้น สำหรับโครงการใครติดยายกมือขึ้น คณะกรรมการฝ่ายสอดส่องดูแลร่วมกับฝ่ายกิจการนักเรียน สุ่มตรวจปัสสาวะ เพื่อป้องกันไม่ให้นักเรียนยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด สำหรับศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในช่วงเช้า พักกลางวัน หลังเลิกเรียน และรูปแบบออนไลน์ มีแกนนำอาสาสมัครจำนวน 35 คน โดยยึดหลักการทำงาน คือ เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด ภายใต้แนวคิด ปรับทุกข์ สร้างสุข แก้ปัญหาพัฒนา EQ โดยมี พี่ดูแลน้อง เพื่อนช่วยเพื่อน และกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาทักษะและส่งเสริมอาชีพต่างๆ ตามที่สมาชิกสนใจ เช่น งานผูกผ้า จัดดอกไม้ วาดภาพ และการออกแบบหุ่นยนต์

ในวโรกาสนี้ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระราชทานพระอนุญาตให้สมาชิก “ใครติดยายกมือขึ้น” จากสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนและศูนย์พัฒนาพฤตินิสัย ลาดหลุมแก้ว ซึ่งเคยติดยาเสพติด และมีความมุ่งมั่นที่จะเลิกเสพ เข้าเฝ้าพร้อมทั้งพระราชทานกำลังใจและคำแนะนำเพื่อป้องกันความผิดพลาดซ้ำในกลุ่มเสี่ยง และพระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิก TO BE NUMBER ONE จากสถานศึกษาต่างๆ ในจังหวัดปทุมธานี ที่ซักถามปัญหา ซึ่งจะนำไปสู่การจัดการกับปัญหาอย่างเหมาะสมต่อไป

No comments:

Post a Comment

Pages