ออมสิน สร้างผู้ประกอบการ SMEs ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี - All Miles

Breaking

Home Top Ad

Saturday, June 3, 2023

ออมสิน สร้างผู้ประกอบการ SMEs ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี


นางปรางมาศ เธียรธนู
รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มลูกค้าฐานรากและสนับสนุนนโยบายรัฐ และดร.กริชผกา บุญเฟื่อง รองผู้อำนวยการด้านระบบนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมมอบโล่รางวัลผู้ประกอบการฐานนวัตกรรมดีเด่น ในโครงการ GSB Step In Innovator Network สร้างผู้ประกอบการด้วยฐานนวัตกรรม ซึ่งเป็นโครงการที่ธนาคารออมสิน ร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจของผู้ประกอบการ SMEs ให้มีฐานนวัตกรรม 
โดยมุ่งเน้นการนำนวัตกรรมมาใช้เพื่อสร้างธุรกิจที่สามารถเติบโตและประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน พร้อมยกระดับธุรกิจด้วยการนำความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาต่อยอดภาคการผลิตและบริการเพื่อเพิ่มผลิตภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจ รวมทั้งสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของภาครัฐและเอกชน ซึ่งเป็นไปตามแผนบูรณาการภารกิจเพื่อสังคม เข้าในกระบวนการดำเนินงานที่สำคัญของธนาคาร (Social Mission Integration) ตามยุทธศาสตร์ธนาคารเพื่อสังคมของธนาคารออมสิน และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐในการสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ให้มีความเข้มแข็ง เพื่อเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศต่อไป 

สำหรับโครงการดังกล่าวได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการ SMEs เข้ารับการอบรมหลักสูตรพื้นฐานผ่านช่องทางออนไลน์กว่า 800 ราย และผ่านการคัดเลือกจากการนำเสนอแผนธุรกิจ เพื่ออบรมค่ายนวัตกรรม Innovation Bootcamp ในหัวข้อต่างๆ อาทิ การสร้างสรรค์นวัตกรรมการให้บริการใหม่ๆที่ตอบโจทย์ผู้บริโภค และกิจกรรมให้คำปรึกษาวินิจฉัยเชิงลึก เป็นต้น โดยมีผู้บริหารธนาคารออมสิน วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ และผู้ประกอบการ SMEs ร่วมงาน ณ ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2566

No comments:

Post a Comment

Pages