ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จติดตามการดำเนินงาน โครงการ TO BE NUMBER ONE ณ จังหวัดพะเยา - All Miles

Breaking

Home Top Ad

Thursday, January 4, 2024

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จติดตามการดำเนินงาน โครงการ TO BE NUMBER ONE ณ จังหวัดพะเยา


เมื่อวันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE เสด็จเยี่ยมสมาชิกและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดพะเยา ทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBE ONE ณ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดยมี นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายบำรุง สังข์ขาว รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา, นายแพทย์พงศ์เกษม ไข่มุกด์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต,นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต , หม่อมหลวงยุพดี ศิริวรรณ เลขาธิการมูลนิธิโครงการ TO BE NUMBER ONE หัวหน้าส่วนราชการ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนจังหวัดพะเยา เฝ้ารับเสด็จ


นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กราบทูลรายงานในการเฝ้ารับเสด็จว่าข้าพระพุทธเจ้า รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่ใต้ฝ่าพระบาท ทรงทุ่มเทพระวรกายดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE เพื่อสร้างกระแสค่านิยม และเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจ ให้เยาวชนห่างไกลจากยาเสพติด พร้อมทั้งทรงสร้างความเข้าใจ สร้างกระแสการยอมรับผู้มีปัญหาสารเสพติด เพื่อให้โอกาสกลับมาเป็นคนดีของสังคม ภายใต้โครงการ “ใครติดยายกมือขึ้น”

ตลอดระยะเวลากว่า 21 ปีที่โครงการ TO BE NUMBER ONE มีพัฒนาการการดำเนินงานที่เป็นระบบ มีรูปแบบที่ทันสมัย มีเครือข่ายมากที่สุดในประเทศ ทำให้กระแสของการ “เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด” ได้แผ่ขยายในกลุ่มเยาวชนอย่างกว้างขวาง และจากการศึกษาพบว่า เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการอย่างต่อเนื่อง มีอัตลักษณ์ทางสังคมที่บุคคลทั่วไปยอมรับและชื่นชม ได้แก่ การมีจิตอาสาทำงานเพื่อส่วนรวม การมีสัมมาคารวะ ตระหนักในคุณค่าของตนเองและผู้อื่น กล้าพูด กล้าแสดงออก มีภาวะผู้นำ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการอยู่ร่วมกับผู้อื่น และการทำประโยชน์ให้กับสังคม

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ข้าพระพุทธเจ้าในนามผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขซึ่งเป็นหน่วยงานที่ทรงไว้วางพระทัย มอบหมายให้ทำหน้าที่รับผิดชอบการดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE ในภาพรวมขอถวายคำมั่นว่าจะรับใช้สนองพระปณิธานใต้ฝ่าพระบาทและพร้อมสนับสนุนการดำเนินโครงการ อย่างเต็มกำลังความสามารถ


นายบำรุง สังข์ขาว
รองผู้ว่าราชการจังหวัด กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 21 ปี จังหวัดพะเยา ได้น้อมนำพระปณิธานขององค์ประธาน มาใช้เป็นแนวทางหลักในการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE อย่างต่อเนื่อง ภายใต้วิสัยทัศน์“จังหวัดพะเยาสร้างและพัฒนาเยาวชน คน TO BE ด้วยการเป็นหนึ่ง โดยไม่พึ่งยาเสพติด” โดยกำหนดให้เป็นตัวชี้วัดระดับจังหวัด และได้ประกาศให้โครงการ TO BE NUMBER ONE เป็นวาระของจังหวัดพะเยา

จังหวัดพะเยามีเป้าหมายการขับเคลื่อนขยายเครือข่าย TO BE NUMBER ONE อย่างเข้มแข็ง และเป็นจังหวัดต้นแบบระดับยอดเพชรภายในปี 2585ปัจจุบันจังหวัดพะเยา มีสมาชิก TO BE NUMBER ONE อายุ 6 - 24 ปี จำนวน 81,749 คิดเป็นร้อยละ 96.19 มีชมรม TO BE NUMBER ONE 552 ชมรม และ ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE 89 แห่ง ซึ่งมีจำนวนเพิ่มขึ้นต่อเนื่องทุกปี จังหวัดพะเยาเป็นจังหวัด TO BE NUMBER ONE ต้นแบบระดับเงิน โดยมีผลงานอำเภอและชมรมภายในจังหวัด ดังนี้ กลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่ 2 ได้แก่ ชมรม TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยพะเยา กลุ่มดีเด่น ได้แก่ อำเภอ TO BE NUMBER ONE อำเภอเมืองพะเยา และชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียน ดงเจนวิทยาคม อีกทั้งได้รับรางวัลบุคลากร TO BE NUMBER ONE ดีเด่นอยู่เสมอ และมี TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับประเทศ จำนวน 6 คน


นายปิยะ ใจชุ่ม
ผู้อำนวยการโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกล่าวว่าโรงเรียนพะเยาพิทยาคม เป็นโรงเรียนประจำจังหวัดพะเยา ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2479 เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง 9 ปัจจุบันมีนักเรียนจำนวน 3,405 คน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ได้น้อมนำหลักการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE มาเป็นแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ด้วยความร่วมมือจากคณะครูนักเรียน ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และด้วยความตั้งใจ มุ่งมั่น ทุ่มเท ดำเนินงานของอาสาสมัครแกนนำจากรุ่นสู่รุ่น ส่งผลให้สมาชิก TO BE NUMBER ONE มีความโดดเด่นในด้านการเป็นผู้นำ กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก เกิดความตระหนักถึงโทษของยาเสพติด

นายภาคย์โภคิน แสนธิการ ประธานชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนพะเยาพิทยาคม กล่าวว่า ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ดำเนินงานโดยยึดหลัก 3ก. 3ย. มีการประชุมวางแผนการทำงาน จัดหาทุน โดยการขายสินค้า และร่วมกิจกรรมกับองค์กรภายนอกสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง มีการจัดกิจกรรมภายในสถานศึกษาในวันสำคัญต่างๆ เช่น กิจกรรมศิลปะ ดนตรี และกีฬา นอกจากนี้ชมรมของเราได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE IDOL) และมี TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับประเทศ 2 คน ได้แก่ นายธีรพันธ์ ชุมคำลือ รุ่นที่ 11 และ น.ส.เพชรลดา พิมค์ชัย รุ่นที่ 13


สำหรับศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE โรงเรียนพะเยาพิทยา เปิดให้บริการมาแล้ว 5 ปีตามแนวคิด ปรับทุกข์ สร้างสุข แก้ปัญหา พัฒนา EQ เพื่อช่วยเพื่อนๆ ให้ห่างไกลจากยาเสพติด สมาชิกอาสาสมัครแกนนำทุกคน จะได้รับการอบรมให้ความรู้จากเจ้าหน้าที่งานสุขภาพจิตและยาเสพติด โรงพยาบาลพะเยา เรื่องการให้คำปรึกษากับวัยรุ่น เพื่อให้มีภูมิรู้ ภูมิคิด และรับฟังปัญหา ชี้แนะให้คำแนะนำได้ตรงจุด ศูนย์เปิดบริการทุกวันไม่มีวันหยุด ช่วงเช้า พักกลางวัน และหลังเลิกเรียน หรืออาจใช้คาบว่างในการให้บริการ กิจกรรมของศูนย์เป็นงานอดิเรกที่ทำแล้วสบายใจ มีทั้งกิจกรรมฝึกอาชีพ และมีพื้นที่ ร้องเพลง ซ้อมเต้นและซ้อมฟ้อนรำ

ในวโรกาสนี้ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระราชทานพระอนุญาตให้สมาชิก “ใครติดยายกมือขึ้น” จากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพะเยา และสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา ซึ่งเคยติดยาเสพติด และปัจจุบันมีความมุ่งมั่นที่จะเลิกเสพ เข้าเฝ้าพร้อมทั้งพระราชทานกำลังใจและคำแนะนำเพื่อป้องกันความผิดพลาดซ้ำในกลุ่มเสี่ยงและพระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิก TO BE NUMBER ONE จากสถานศึกษาต่างๆ ในจังหวัดพะเยา ที่ซักถามปัญหาซึ่งจะนำไปสู่การจัดการกับปัญหาอย่างเหมาะสมต่อไป

No comments:

Post a Comment

Pages