องคมนตรี มอบรางวัล “SMART LAB & X-RAY AWARD” ประจำปี 2565 - All Miles

Breaking

Home Top Ad

Thursday, August 25, 2022

องคมนตรี มอบรางวัล “SMART LAB & X-RAY AWARD” ประจำปี 2565


วันนี้(25 สิงหาคม 2565) นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีและมอบรางวัล “SMART LAB & X-RAY AWARD ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย ระดับเขตสุขภาพที่ 1-12 ประจำปี 2565 และมอบเกียรติบัตร ผลงานวิจัยและนวัตกรรม เครือข่ายห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ประจำปี 2565” โดยมี ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลชัยพัฒน์ และโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เข้าร่วมงานทั้งสิ้น 300 คน ณ ห้องประชุมริชมอนด์ แกรนด์ บอลรูม ชั้น 6 โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์ จ.นนทบุรี 


เพื่อประกาศเกียรติคุณ ยกย่องเชิดชูเกียรติ เสริมสร้างขวัญกำลังใจผู้ปฏิบัติงานที่มีการพัฒนาระบบคุณภาพตามมาตรฐาน และมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพิ่มความสะดวก รวดเร็ว ในการจัดรูปแบบบริการที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องตามนโยบาย ด้านการสาธารณสุขของประเทศ ให้ประชาชนรับบริการที่มีมาตรฐาน และเท่าเทียม


ดร.สาธิต
กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย โดยมุ่งเน้นให้ห้องปฏิบัติการมีการนำระบบคุณภาพไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพของห้องปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาศักยภาพ ธำรงรักษา และยกระดับสร้างเสริมความเข้มแข็งของระบบคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการ สามารถดำเนินการให้บริการได้อย่างมีคุณภาพในการสร้างหลักประกันสุขภาพและเป็นที่เชื่อมั่นของประชาชน ทำให้ได้รับการตรวจวินิจฉัยโรค จากผลการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัยที่มีคุณภาพมาตรฐาน มีประสิทธิภาพ และเสมอภาคเท่าเทียมกัน


ดร.สาธิต กล่าวต่อว่า ในปีนี้มีห้องปฏิบัติการของหน่วยงานต่างๆ ได้รับรางวัล SMART LAB & X-RAY AWARD จำนวน 48 แห่ง จาก 12 เขตสุขภาพ ดังนี้ 1.ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ แบ่งเป็นกลุ่มโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ได้แก่ รพ.ลำปาง รพ.อุตรดิตถ์ รพ.กำแพงเพชร รพ.พระนั่งเกล้า จ.นนทบุรี รพ.นครปฐม รพ.พระปกเกล้า จ.จันทบุรี รพ.ขอนแก่น รพ.สุราษฎร์ธานี รพ.สมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ จ.หนองคาย รพ.ภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ จ.ชัยภูมิ รพ.สมเด็จพระยุพราชเดชอุดม จ.อุบลราชธานี และ รพ.หาดใหญ่ จ.สงขลา กลุ่มโรงพยาบาลชุมชน ได้แก่ รพ.สมเด็จพระยุพราชปัว จ.น่าน รพ.ท่าสองยาง จ.ตาก รพ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ รพ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา รพ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ รพ.พานทอง จ.ชลบุรี รพ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม รพ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี รพ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา รพ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี รพ.ถลาง จ.ภูเก็ต และรพ.รามัน จ.ยะลา 2.ห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย แบ่งเป็นกลุ่มโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ได้แก่ รพ.น่าน รพ.อุตรดิตถ์ รพ.กำแพงเพชร รพ.สิงห์บุรี รพ.เจ้าพระยายมราช จ.สุพรรณบุรี รพ.สุรินทร์ รพ.ปัตตานี รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว จ.สระแก้ว รพ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น รพ.สมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ จ.หนองคาย รพ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ และรพ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช กลุ่มโรงพยาบาลชุมชน ได้แก่ รพ.สมเด็จพระยุพราชปัว จ.น่าน รพ.บ้านตาก จ.ตาก รพ.สมเด็จพระยุพราชตะพานหิน จ.พิจิตร รพ.สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวราลงกรณ (วาสนมหาเถร) จ.พระนครศรีอยุธยา รพ.สมเด็จพระยุพราชจอมบึง จ.ราชบุรี รพ.มะขาม จ.จันทบุรี รพ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น รพ.ภูหลวง จ.เลย รพ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา รพ.สมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา จ.ยโสธร รพ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี และรพ.ปะเหลียน จ.ตรังนายแพทย์ศุภกิจ
กล่าวว่า กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้กำหนดจัดงานมอบรางวัล SMART LAB & X-RAY AWARD ทุก 2 ปี โดยความร่วมมือกับสำนักงานเขตสุขภาพทั้ง 12 เขตสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ คณะกรรมการและอนุกรรมการพัฒนาระบบงานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย ดำเนินการคัดเลือกห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัยของโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกในประกาศ ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่มีการพัฒนาระบบคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย เป็น Best Practice ในแต่ละเขตสุขภาพ เพื่อประกาศเกียรติคุณ ยกย่องเชิดชูเกียรติ สร้างขวัญกำลังใจ ส่งเสริม ผลักดัน และกระตุ้น ให้หน่วยงานต่างๆ เล็งเห็นถึงความสำคัญของห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัยที่มีการพัฒนาระบบงาน อย่างต่อเนื่อง มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการบูรณาการเครือข่ายที่เข้มแข็ง ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนผู้รับบริการ อย่างทั่วถึง และเท่าเทียม “ห้องปฏิบัติการก้าวไกล คนไทยสุขภาพดี”

No comments:

Post a Comment

Pages