พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด - All Miles

Breaking

Home Top Ad

Friday, May 7, 2021

พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด


วันพุธที่ 5 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.30 น.
นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นางนวลจันทร์ ศรีมงคล พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด สนับสนุนการดำเนินโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ในเรื่องการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล เป็นกิจกรรมงานปรับปรุงพื้นที่ตามมาตรฐาน โคก หนอง นา โมเดล


แปลงระดับครัวเรือน ขนาดพื้นที่ 3 ไร่ และ 1 ไร่ ดังนี้

1) แปลงนา นายสังวาล เม็ฆเสนา 212 หมู่ที่ 11 บ.กุดนาดี ต.รอบเมือง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

- ขนาดพื้นที่ 1 ไร่

- สัดส่วน 1: 2

- ประเภทดินร่วนปนทราย

2)แปลงนา นายเมธี ศรีกกโพธิ์ 21 หมู่ที่ 10 บ้านฉวะ ตำบลหนองพอก อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

- ขนาดพื้นที่ 3 ไร่

- สัดส่วน 1: 2

- ประเภทดินร่วนปนทราย

3)แปลงนา นายพลกฤษ ดุจนาคี 36 หมู่ที่ 9 ตำบลกกโพธิ์ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

- ขนาดพื้นที่ 3 ไร่

- สัดส่วน 1:2

- ประเภทดินร่วนปนทราย
ซึ่งความก้าวหน้าการดำเนินการ ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างดำเนินการขุดบ่อ ตามแบบมาตรฐานกรมการพัฒนาชุมชน โดยมี นางบงกชกาญจน์ ทวดเสนา พัฒนาการหนองพอก พร้อมด้วยทีมงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองพอก ทีมงานนายช่างผู้ควบคุมงาน ตลอดจนนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ ผู้แทนเจ้าของแปลงระดับครัวเรือน ให้การต้อนรับและพาเยี่ยมชม แปลงระดับครัวเรือนดังกล่าว

@สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด Change for Good : องค์กรคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถี :

ภาพ/ข่าว กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด

No comments:

Post a Comment

Pages